Ontwikkeling van ons onderwijs


Onze school is een dynamische school waar voortdurend zaken veranderen. Dit alles vergt overleg en een goede planning. Elke vier jaar worden de voornemens die we in de komende vier jaar willen gaan uitvoeren beschreven in een schoolplan. Elk jaar wordt er vanuit dit schoolplan een jaarplan opgesteld. Het jaarplan beschrijft de onderwerpen waar we aan gaan werken.  

Afgelopen 2 jaar zijn er bij de Prinsenakker veel veranderingen in gang gezet en per augustus 2018 is er een nieuwe directeur gekomen. Voor het schooljaar 2018/2019 is het van belang de juiste balans te houden tussen het oppakken van nieuwe dingen en het vasthouden van wat in gang is gezet. Dit schooljaar 2018-2019 werken we aan onderstaande onderwerpen: 


Schoolprofiel


De belangstelling voor de school blijft toenemen. In de leerlingaantallen is een kleine groei zichtbaar. We merken dat we doorgegroeid zijn naar het beoogde doel van 250 leerlingen die zijn verdeeld over 10 groepen. De maximale groepsgrootte bedraagt 25 leerlingen voor de groepen 1 en 2, 28 leerlingen voor de groepen 3 en 4, 30 leerlingen voor de andere reguliere groepen en 20 leerlingen voor de Eureka groepen. Dit schooljaar willen we nadenken over de vraag of we willen groeien en zo ja op welke manier. We doen dit in overleg met het team, het bestuur en de MR. Verder blijven we speciale aandacht houden voor de communicatie naar buiten toe.  Onderwijsproces

 

Creatieve vakken 
Het ontwikkelde onderwijsaanbod gericht op tekenen, beeldend, drama en techniek (Maakonderwijs) wordt dit jaar in de groepen aangeboden. Groepen kunnen hierbij zelf bekijken of ze daarin gaan samenwerken met andere groepen. We willen leerlingen voor de verschillende onderdelen aanpassen, zodat er een doorgaande lijn aangeboden kan worden.  

Cultuur- en muziekaanbod 
Ook dit schooljaar maken we gebruik van MIK (Muziek In de Klas). MIK is een driejarig project waarbij we in het tweede jaar zitten. Een vakdocent muziek van Cultura Ede verzorgt de muzieklessen. De leerkrachten observeren de muzieklessen en trekken samen op met de vakdocent. De leerkrachten worden opgeleid zodat zij zelf het vak kunnen uitvoeren nadat het project is afgerond. 

Mediawijsheid 
De school heeft een mediacoach. Dit schooljaar wordt het mediabeleid verder opgesteld. We gaan ons verder verdiepen in dit onderwerp en we gaan de vaardigheden die de kinderen kunnen ontwikkelen structureel in ons onderwijsaanbod opnemen. Daarnaast gaan we ons verder oriënteren op onderdelen als programmeren en Maakonderwijs.  

ICT-aanbod 21e eeuwse vaardigheden 
De eerste stappen zijn gezet. Leerkrachten hebben kennis gemaakt met verschillende toepassingen en het Maakonderwijs. Programmeerlessen zijn gegeven aan de groepen 7 en 8. De eerste 30 chromebooks zijn aangeschaft en dit aantal kan dit jaar uitgebreid worden tot maximaal 90. Daarnaast zal het MT in overleg met de ICT-coördinator een voorstel maken over hoe dit verder te implementeren. Dit voorstel wordt met het team besproken en geborgd.  

Engels 
De kinderen van de Prinsenakker leren de Engelse taal. Momenteel wordt er Engels gegeven vanaf groep 1. Dit jaar evalueren we de huidige werkwijze en komen eventueel tot een nieuw voorstel.

Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW) 
De vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek bieden we aan in thema's. Dit jaar willen we  OJW verder oppakken en nemen we de leerpunten van afgelopen jaar mee om de werkwijze verder te optimaliseren en te implementeren. Daarnaast gaan we meer samenwerken met het Centrum voor Natuur en Milieu-educatie (CNME). 

Leerling portfolio
Bij Eureka wordt er gebruik gemaakt van portfolio’s, bij de andere groepen niet.  
Het portfolio laat de ontwikkeling van de kinderen zien vanuit de toets gegevens en de doelen die daaruit voortkomen. In het portfolio beschrijven de kinderen hun leerdoelen en de wijze waarop zij deze willen halen. Als de doelen behaald zijn, worden er nieuwe doelen gesteld.  
We gaan onderzoeken of we portfolio’s bij alle groepen willen invoeren en hoe we de kinderen meer kunnen betrekken bij hun eigen leerproces. 

Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces
We willen de kinderen meer betrekken bij de stappen in hun leerproces. Dit willen wij doen door de kinderen meer zelfstandig te leren werken, door meer in gesprek te gaan met de kinderen over de gewenste begeleiding en door het verder aanleren van planningsvaardigheden. Dit doen we o.a. door verdere ontwikkeling van de doorgaande lijn voor de weektaken.  
Een doorgaande lijn betekent dat de leerling gedurende zijn/ haar schoolloopbaan een continuïteit (logische opbouw over de jaren heen) ervaart in begeleiding en aanbod. 

Dyslexie en dyscalculie
Dit jaar hebben we extra aandacht voor de begeleiding van kinderen met dyslexie en dyscalculie. We willen het onderwijsaanbod bieden dat bij hen past. Dit jaar worden de protocollen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De protocollen worden later in het jaar geïmplementeerd.  

Schoolklimaat en kanjertraining
Vanuit de werkwijze van de Kanjertraining is het mogelijk om observatielijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanvas) te gebruiken. Kanvas wordt ondersteund door de Kanjertraining en is opgenomen in de toetskalender. De Kanvas observatielijsten worden bij alle kinderen in oktober/ november afgenomen. In de onderbouw worden de lijsten door de leerkrachten ingevuld. Vanaf groep 5 worden de vragenlijsten door de kinderen zelf ingevuld. De uitslag wordt tijdens de eerste ronde oudergesprekken besproken met de ouders. Daarnaast wordt bij zorgleerlingen ook in april een lijst afgenomen.  
Leerkrachten volgen de gehele Kanjertraining en houden daarna hun kennis up-to-date. 

 

Samenwerking met ouders


Centraal dit schooljaar staat het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouders worden met regelmaat gevraagd te helpen bij activiteiten en in de praktijk blijkt dat de respons van ouders laag is. We gaan proberen een grotere groep ouders te motiveren. Tijdens de eerste informatieavond worden er per groep 2 klassenouders gevraagd die samen met de school en de ouderraad het onderwerp ‘verhogen van de ouderbetrokkenheid’ verder bespreken en ontwikkelen. De ouderbetrokkenheid wordt dan in een breder perspectief geplaatst.
 


Onderwijsresultaten

 

Opbrengsten
Om goed zicht te hebben op de opbrengsten en om deze opbrengsten te kunnen beïnvloeden maken wij één keer per jaar een intensieve opbrengstenanalyse op schoolniveau. De analyse wordt gemaakt op basis van de resultaten van de leerlingen (de CITO-scores). Deze analyse wordt besproken in het team zodat wij van elkaar kunnen leren. 

Sociale en maatschappelijke competenties 
Dit jaar ontwikkelen we een schoolstandaard voor sociale competenties. Dit doen we op basis van de Kanvas scores. We ontwikkelen beleid over hoe om te gaan met lage scores uit Kanvas. We denken na over hoe dit beleid mee te nemen in het groepsplan.We gaan ons verdiepen in het ontwikkelen van een schoolstandaard voor maatschappelijk competenties. Stap één is de ontwikkeling van een onderzoek en plan hoe dit op te pakken. Om vervolgens een visie te ontwikkelen op de maatschappelijke competenties. 

 

Kwaliteitszorg

 

School evalueert kwaliteit van onderwijs 
School evalueert systematisch de kwaliteit van het onderwijs (het leren) door middel van de schooldiagnose. Wij maken hierbij gebruik van het kwaliteitszorgsysteem ‘Werken met kwaliteitskaarten’. Dit schooljaar is hierbij speciale aandacht voor  

  1. Aanbod en afstemming 
  2. Pedagogisch handelen 
  3. Didactisch handelen 
  4. Opbrengsten 
  5. Burgerschap 
  6. Wetenschap en Techniek  

Jaarlijks (en dus ook dit jaar) wordt de tevredenheid van alle aspecten van het onderwijs gemeten bij de kinderen in leerjaar 5 t/m 8. De uitslagen worden besproken met alle betrokkenen en vanuit deze metingen worden nieuwe voornemens opgesteld. 
Dit jaar wordt de tevredenheid van alle aspecten van het onderwijs gemeten bij de personeelsleden van school. De uitslagen worden besproken met alle betrokkenen en ook vanuit deze metingen worden nieuwe voornemens opgesteld.