Ouderbijdrage aan Eureka onderwijs


Wat kost het als mijn kind deelneemt aan het Eureka onderwijs?

Sinds 01-01-2019 zijn er voor gezinnen die binnen ons samenwerkingsverband-gebied liggen geen extra kosten meer verbonden aan het Eureka-onderwijs.
Na jarenlange inspanning is het ons gelukt om de extra kostenpost vanuit de passend-onderwijs gelden te laten financieren door het samenwerkingsverband (SWV) 'Rijn en Gelderse Vallei'. We zijn ontzettend blij dat ieder hoogbegaafd kind nu ook gelijke kansen heeft.
Aan dit besluit van het SWV ligt een beleidsstuk ten grondslag dat is opgesteld en onderbouwd door een werkgroep waar onze directeur ook deel van uitmaakt. In dit beleidsplan is een vier-jarentraject opgenomen waarin het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd op verschillende niveau's weggezet gaat worden. Zo zal er op alle basisscholen aan het basisniveau moeten worden voldaan (vroegtijdig signaleren en een passend aanbod creëren op basis van compacten en verrijken). In het tweede niveau spreken we van plusklassen waar hoogbegaafde kinderen één dag of dagdeel per week terecht kunnen. Mocht dit niet voldoende blijken te zijn vinden we in niveau drie ons fulltime HB-onderwijs terug.  Tot slot is er ook een groep gestart met hoogbegaafde kinderen die, door verschillende oorzaken, gedragsproblemen hebben ontwikkeld en thuis zijn komen te zitten.
Gedurende de vier jaar waarin dit gestalte gaat krijgen, zal er ook e.e.a. veranderen m.b.t. de aanname en het volgen van onze hoogbegaafde leerlingen. Zo wordt er straks jaarlijks gekeken of een kind nog wel op zijn/haar plek zit binnen de vorm van onderwijs die het ontvangt. Zodra hierin vorderingen zijn gemaakt worden alle Eureka-ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Het SWV-gebied bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude,Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
Voor gezinnen die buiten het gebied van ons SWV wonen wordt gezocht naar een oplossing. Zolang deze er nog niet is, blijft de oude donatie-regeling van kracht:

Uit de bijdrage van het SWV wordt bekostigd: De donatie voor het Eureka onderwijs bedraagt voor dit schooljaar € 1500,- per leerling. De stichting Eureka onderwijs Gelderse Vallei beheert de donaties en onderhoudt hierover contacten met de donateurs. De stichting legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de donateurs.
De donatie kan in één keer of maandelijks worden betaald.
 
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donatie voor het fulltime HB-onderwijs bij de belastingaangifte aftrekbaar is.

Indien u iemand kent die vrijwillig een bijdrage wil leveren aan ons Eureka-onderwijs, kan dat via onderstaand IBAN-nummer.
Stichting ‘Eureka Onderwijs Gelderse Vallei’
IBAN: NL82 RABO 0157619796