Een veilige school, een goed pedagogisch klimaat


Op de Prinsenakker wordt niet alleen aandacht besteed aan de cognitieve vakken. We vinden het ook belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar. Dit is mogelijk door de kinderen te leren met een open houding met elkaar om te gaan, door de kinderen te leren zich in te leven in een ander, door te luisteren naar elkaar en door te genieten van elkaar.

We gebruiken de gevalideerde methode Kanjertraining om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Binnen deze methode wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en een juiste houding om op een gezonde wijze sociaal en emotioneel te kunnen functioneren. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken. Hierdoor wordt pestgedrag voorkomen en de sociale veiligheid bevorderd.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt die nodig is voor persoonlijke ontwikkeling.


Uitgangspunten voor een veilige school

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige en leerbare werkomgeving hebben we veiligheidsprotocollen op verschillende gebieden ontwikkeld en beschreven in het Arbobeleidsplan.


School, veiligheid en handhaving

Bij ons op school vinden we dat goede leerprestaties bereikt kunnen worden als leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Respect voor elkaar en goede omgangsvormen vinden we belangrijk.
  
Gedragsprotocol
Onderlinge ruzies of spanningen worden altijd uitgepraat. Met de kinderen worden afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. In ernstige of vaker voorkomende situaties worden ook de ouders betrokken bij het oplossen van de problemen. De afspraken hierover staan beschreven in ons gedragsprotocol.
In dit protocol hebben wij beschreven welk gedrag wij verwachten van kinderen en ouders van de Prinsenakker en welk gedrag van ons verwacht kan worden. Ouders, leerkrachten en kinderen moeten er samen voor zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan. Natuurlijk willen we pesten voorkomen. Dit zal niet altijd lukken. Indien er pestgedrag wordt geconstateerd, handelen wij volgens ons gedragsprotocol.
 
Schorsing van een leerling
De directeur kan een leerling schorsen als er herhaald ernstig wangedrag plaatsvindt en andere disciplinaire maatregelen niet hebben geholpen. Ouders en school hebben even tijd om te zoeken naar een passende oplossing. Ernstig wangedrag is bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, het herhaaldelijk negeren van de schoolregels, het in gevaar brengen van de veiligheid van medeleerlingen, personeel of ouders.
 
Verwijdering in opdracht van de school
Bij ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen de leerling en school en/of ouder en school kan het bestuur overgaan tot deze ordemaatregel. Deze maatregel zal het bestuur slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig nemen. Voordat wordt overgegaan tot het starten van de verwijderingsprocedure hebben ouders een schriftelijke waarschuwing ontvangen, waarbij gewezen wordt op een mogelijke verwijdering. Het kan voorkomen dat de school niet aan de zorgbehoefte van een kind kan voldoen. Het is dan mogelijk om in overleg met de leerplichtambtenaar en de inspectie de procedure tot verwijdering in te zetten.
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Het is wettelijk verplicht dat elke school volgens een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld werkt. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Een meldcode betekent niet dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet een professional zijn vermoeden van geweld melden bij een andere instantie. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. In de meldcode is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode.
 

School en medische zaken

Als een kind ziek wordt op school bellen we altijd de ouders. Met de ouders wordt overlegd of het kind naar huis kan gaan. We zijn terughoudend in het toedienen van een pijnstiller en doen dit alleen in overleg met ouders. Als de ouders niet bereikbaar zijn of als er acuut gevaar dreigt, schakelt de school direct een arts in of we bellen het alarmnummer.
Soms gebruiken kinderen medicijnen tijdens de schooltijden. Ouders vragen aan de school of de leerkracht deze medicijnen wil toedienen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 

School en multimedia

In school hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van internet, e-mailgebruik en het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen en personeel.
 

Publicatie van foto’s

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier geven ouders wel of geen toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website of in de nieuwsbrief. In de groepen wordt ook gebruik gemaakt van opnames van een stukje van de les. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik. Mocht de school de opname buiten de school willen publiceren dan wordt ouders eerst om toestemming gevraagd.


School en veilige speelplaats

We hebben in de school afspraken gemaakt hoe iedereen zich gedraagt op het schoolplein. De speeltoestellen op het plein worden jaarlijks gekeurd en onderhouden.


School en veilige verkeersomgeving

De meeste kinderen komen op de fiets naar school. De school zorgt ervoor dat de kinderen de verkeersregels kennen. De leerlingen in groep 7 doen mee met het verkeersexamen.
Voor het schoolgebouw hebben wij een ‘Kiss and Ride’ strook. Op deze strook kunnen ouders alleen even kort stoppen om de kinderen te laten uitstappen. Ouders die meelopen naar school, worden gevraagd elders te parkeren. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Verder willen wij alle kinderen verzoeken om de fietsen in de fietsenrekken te plaatsen.
 

7. Schoolveiligheidsplan

De school heeft het veiligheidsbeleid beschreven in zijn schoolveiligheidsplan. Dit schoolveiligheidsplan is in te zien bij de directeur van de school.